Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

Naučný okruh 2


Naučný okruh

Ulice 5. května a bytový dům před Obecním úřadem

Zjara roku 2007 proběhl na staveništi bytového domu (čp. 660) záchranný archeologický výzkum, během něhož bylo v pěti sondách odkryto téměř 100 objektů. Nejstarší pravěké nálezy, představované zejména zlomky keramických nádob a pazourkovými úštěpy, pocházejí již z počátků mladší doby kamenné – neolitu (kultura s lineární keramikou; polovina 6. až počátek 5. tisíciletí př. Kr.). Nejvýznamnějším objevem pak byla dvojice základových žlabů, do nichž byly zapuštěny dřevěné kůly mohutné dvojité palisády. Toto opevnění, které je zatím jen rámcově datovatelné do mladší doby bronzové či starší doby železné, vymezovalo areál nejspíše oválného půdorysu, jehož střed se nacházel v prostoru mezi starou školou a Obecním úřadem.

Dokladem osídlení z konce starší doby železné (pozdně halštatské období; polovina 6. až 1. polovina 5. stol. př. Kr.) je zahloubená chata s dalším objektem, představujícím základy nadzemní válcovité stavby patrně hospodářského charakteru. Obvod této neobvyklé konstrukce původně tvořily dřevěné fošny, svisle zapuštěné do hlubokého kruhového žlabu o průměru 125 cm.

Další pozůstatky lidské aktivity v těchto místech pocházejí až z období středověku, kdy tudy procházela komunikace, k níž na severní straně s menším odstupem přiléhala nadzemní dřevěná zástavba. Nejstarší keramické zlomky datují zdejší osídlení na konec raného středověku (11. – 12. století) a využívání této parcely pokračovalo i počátkem vrcholného středověku (12.-13. století), kam lze zařadit hlubokou zásobní jámu se vstupní šíjí a několika schody.

Mladší nálezy ze 13. až 15. století bohužel neposkytly dostatek konkrétních informací o půdorysné či stavební podobě vrcholně a pozdně středověké usedlosti. Jisté je jen to, že místní zástavba v průběhu 2. poloviny 15. století zanikla a celá plocha byla vyrovnána písčitou planýrkou.

Centrum obce v době mladší

Okolí dnešního obecního úřadu bylo samozřejmě obydleno také v době mladší. Nejstarší informace o tvrzi, předchůdci dnešní budovy zámku, pochází z 60. let 14. století. U panského sídla vznikl postupně poplužní dvůr jako hospodářské zázemí majitelů tvrze. Areál dvora se nacházel v dnešním revitalizovaným prostorem za budovou obecního úřadu. Důležitou stavbou byl ovčín, jehož polohu můžeme ztotožnit s dnešním čp. 20.

 Mezi nejstarší usedlosti (myšleno právní, nikoli stavební kontinuitou) patří na návsi čp. 16, 18, 19 (dnes již neexistující, na jeho místě dnes bytový dům čp. 660), 32 a 33. Podle písemných pramenů je lze doložit nejpozději ke konci 16. století. Čp. 17 zde vzniklo jako až ve druhé polovině 18. století, v roce 1850 zde bydlel místní ranhojič.

Budova obecního úřadu čp. 78 stojí na místě někdejší budovy školy s popisným číslem 35. Školní objekt je zmíněn již v 70. letech 18. století. Z kapacitních důvodů později vznikla nová školní budova, a to s dnešním čp. 58. 

Sousoší Kalvárie před objektem je dílem barokního řezbáře a sochaře Jana Antonína Quitainera. Skulpturu z jemnozrnného pískovce vytvořil v roce 1760. Originál je od roku 2010 umístěn v Lapidáriu Národního muzea.

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz Napište nám prosím Vaše dotazy či poznámky ...
NmZjNzk5